Новини

Конкурс за следните длъжности

         І. На основание чл. 91 от КТ и във връзка с чл. 68 от ЗЛЗ обявявам КОНКУРС за следните длъжности за срок от 3 години:

Началник  ХО, І ВО, ОАИЛ, ОХД и старши мед.сестри за ДО, ХО, АГО, НО, УТГ, ОСМ, ОХД, Клин.лаборатилия, Образна диагностика

ІІ. Начин на провеждане:

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект  За началник отделения : тема: „Управление и развитие  на отделението за период от три години”.

От кандидатите ще се изисква и познаване на нормативната уредба за  съответния медицински стандарт, ЗЛЗ, НРД, ПВР, КТ

За ст.мед.сестри  „Мястото и ролята на ст. мед. сестра / акушерка /ст. мед. лаборант/ ст. рентг. лаборант/  в организацията на здравните грижи в болничното отделение / лаборатория/ с оглед повишаване качеството и ефективността на здравните грижи.

От кандидатите ще се изисква познаване на стандарта за профилактика и контрол на ВБИ, както и нормативните изисквания относно професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Конкурса ще се проведе на два етапа : І етап : Оценяване на представения здравен проект ІІ етап : Събеседване

Класирането на кандидатите става след самостоятелно оценяване в двата етапа на конкурса и формиране на крайна оценка, която  е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията за всеки етап. Оценяването ще се извърши по  шестобалната система, като получилите оценка под 4,50 не участват в класирането.

ІІІ. Изисквания към кандидатите:

За началник отделения : Висше медицинско образование, Документ за придобита специалност по профила на отделението а за  Началник ОХД – „нефрология”, Трудов стаж 5 години след придобиване на специалност.

За старши мед.сестри :  ОКС „бакалавър” или „магистър” по „Управление на здравните грижи”,  Трудов стаж като медицинска сестра / акушерка / мед. лаборант/ рентг. лаборант/ –  не по – малко от 2 год..

      ІV. Необходими документи: – Заявление за участие;.Автобиография; Диплом за висше образование  – Висше медицинско / за Нач. Отделения / и ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, Документи за придобита специалност; Документ за стаж по специалността; Документ за членство в БЛС / БАПЗГ;  Здравен проект в писмена форма.

V. Краен срок за подаване на документи: 30 дни от датата на публикуване на обявлението.

  VІ. На допуснатите до конкурса кандидати ще се предостави възможност да получат актуална информация от МБАЛ-Асеновград за подготовка на здравния проект, който следва да бъде представен в 10 дневен срок от получаване на съобщението за допускане до конкурса. Датата, на която ще се проведе събеседването ще бъде съобщена допълнително на кандидатите.

 

Длъжностните характеристики за съответните длъжности са на разположение на кандидатите при подаване на документите. Документите се подават в сградата на „МБАЛ-Асеновград „ ЕООД на адрес: гр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски № 28, в запечатан плик в  Деловодството в едномесечен срок от публикуване на обявата. Телефон за справки: 0331 / 20 456

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *