Новини

Покана за пазарни консултации

Във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни и обновителни дейности в Отделение по педиатрия при „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД“ и необходимостта от изготвяне на прогнозна количествено – стойностна сметка, която да служи за определяне на прогнозна стойност на поръчката, „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД кани всички заинтересовани лица за участие в провеждана на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки пазарна консултация.

Покана

7.05.2024 г.