Новини

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД. „

 

Приложение №1

Приложение №2 – УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Приложение №3 – ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА

Приложение №4 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47,ал.1 от Закона за обществените поръчки

Приложение №5 – Договор – проект

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

Дата: 19/06/2014

Час:   15:00