СТРУКТУРА

Изцяло обновено, отделението разполага с 6 интензивни легла, разположени в три болнични зали и самостоятелна стая за изолация на тежко болни. Отделението е със самостоятелна вентилационна система за поддържане на оптимална температура.
Кабинет за преданестезиологична консултация към ДКБ на лечебното заведение.

ДЕЙНОСТ

Обект на отделението са всички  пациенти, нуждаещи се от непрекъснато наблюдение. В отделението се извършва специфична високоспециализирана медицинска дейност по интензивно лечение, осигуряваща съхраняване здравето и живота на пациенти в критично състояние.
Екипи от специалисти осигуряват обезболяване и наблюдение на пациентите при планови и спешни хирургични операции,  следене и поддържане на основните жизнени функции на организма преди, по време и след операцията. Обезболяване в ранния следоперативен период.
Отделението осигурява денонощно наблюдение със специализирани медицински  монитори, следейки сърдечна дейност и дишане. При необходимост се провежда изкуствена белодробна вентилация на пациенти с липсващо спонтанно дишане. 
Отделението е изцяло оборудвано  с необходимата по стандарти високоспециализирана апаратура.
За пациентите полагат грижа 7 лекари – 4-ма с призната специалност   “Анестезиология и интензивно лечение”, 1 със специалност “ Спешна медицина” и 3-ма специализанти по Анестезиология и интензивно лечение. В отделението работят 11 медицински сестри и 3-ма санитари.

Началник отделение – Д-р КАРАМАНОВА
Ординатори – Д-р ДАРАКЧИЕВА, Д-р ЧЕРВЕНКОВ, Д-р МИНЧЕВ, Д-р ГЕШЕВА-ФЕЛЕМЕНКДЖИЯН.
Лекари специализанти – Д-р ЗГУРОВСКА, Д-р БОГДАНОВА
Старша мед. сестра – Й.ИЛИЕВА

Телефони:
0331 / 20 487 – лекари
0331 / 20 400 – медицински сестри
GSM : 0886 34 99 07