СТРУКТУРА

Устройството и оборудването на  Отделението по спешна медицина е съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина”
Отдлелението е разполага със :
– място за информационно обслужване и регистриране на пациентите
– шокова зала
– манипулациоона
– стая за наблюдение
В отделението има 4 легла, като 2 от леглата са разположени в Шокова зала и 2 в стаята за наблюдение.
Апаратура :  – Електрокардиограф, Дефибрилатор, пациентни монитори на всяка легла, инфузионни помпи, операционна лампа. Отделението има централна инсталация за кислородолечение и централна аспирационна система.

ДЕЙНОСТ

Отделението осъществява дейността си самостоятелно или в сътрудничество с другите клинични или параклинични отделения на болницата. В Спешно отделение се осъществява комплекс от диагностично – лечебни дейности за възстановяване на остро настъпии животозастрашаващи нарушения и поддържане на виталните функции на организма.
Обект на дейност на Спешно отделение са следните състояния : Кома, Шок, Ритъмни и проводни нарушения на сърцето, остър инфаркт на миокарда, Хипертензивни, бъбречни, жлъчни кризи , Травми, Отравяния, Алергични реакции, Изгаряния, Измръзвания, Остра дихателна недостатъчнист и много други.

Началник отделение – Д-р Р. ДИМИТРОВА
Ординатори : Д-р ВИДЕВ,   Д-р ДАМЯНОВ, Д-р КЪНЕВА, Д-р МАРКОВА, Д-р КАРАУЛАНОВА, Д-р ЦАНКОВА .
Старша мед.сестра  – ЙОРДАНКА БОЙЧЕВА
Телефони:     0331 / 20 414 лекари
0331 / 20 415 мед.сестри
GSM :  0884 / 398 988