СТРУКТУРА

Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол.
100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в Клинична лаборатория.
Изработва се задължителният обем лабораторни показатели със съответната високоспециализирана апаратура по последния медицински стандарт за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния.

ДЕЙНОСТ

Изпълняват се изследвания, групирани както следва:

– Клинико-химични;
– Хематологични;
– Показатели на кръвосъсирването и фибринолизата;
– Електролити;
– Показатели на обмяната на рН и кръвните газове.

Лабораторният екип работи денонощно. Подържа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура. За основа на дейността служи медицинския стандарт по Клинична лаборатория. Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеждност на извършените изследвания.

Тъй като здравна каса не сключва договори с лечебни заведения за болнична помощ / каквато е „МБАЛ-Асеновград“ЕООД / за дейности от доболнична помощ, когато на територията на населеното място съществуват разкрити такива структури, клинична лаборатория не работи с направления от общо практикуващи лекари. Необходимите изследвания могат да бъдат извършени тук само след предварително заплащане на касата на лечебното заведение. Резултатите от изследването ще получите в рамките на 5 до 20 минути, в зависимост от исканите показатели.

Началник Клинична лаборатория – Д-р М. СПАСОВА,  Д-р В. КИРЕВА
Старши клиничен лаборант – А. БУЧИНСКА
Телефони: 0331 / 20 461
GSM : 0884 / 979 003