Връщане към Структура

Диагностично-консултативен блок

І. Диагностично-консултативен блок

Приемно-консултативни кабинети:

/1/ Кабинет Акушерство и гинекология

/2/ Кабинет Вътрешни болести

/3/ Кабинет Нервни болести

/4/ Педиатричен кабинет

/5/ Хирургичен кабинет

/6/ Кабинет УНГ болести

/7/ Кабинет ОАИЛ

/8/ Кабинет Съдебна медицина

/9/ Манипулационна

 

ІІ. Медико-диагностични лаборатории

  • Клинична лаборатория
  • Микробиологична лаборатория;

III.  Отделения без легла:

  • Отделение за хемодиализно лечение
  • Отделение по образна диагностика;
  • Отделение по  физикална терапия и рехабилитация;
  • Отделение по патологоанатомия;

Болнична аптека

Обемът дейност в аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на отделенията в лечебното заведение. Има изградена локална компютърна мрежа. Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата. Управител – м.ф. ГАНЕВА Телефон: 0331/ 20 407 GSM : 0887 / 322 305 Обемът дейност в аптеката дава …

Клинична лаборатория

СТРУКТУРА Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в Клинична лаборатория. Изработва се задължителният обем лабораторни показатели със съответната високоспециализирана апаратура по последния медицински стандарт за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. ДЕЙНОСТ Изпълняват се изследвания, групирани както следва: – …

Микробиологична лаборатория

ДЕЙНОСТ В лабораторията се извършват следните видове анализи: изследване на гърлен, назофарингеален секрет и храчка микробиологично изследване на урина микробиологично изследване на материали от гениталния тракт микробиологично изследване на изпражнения микробиологично изследване на ликвор микробиологично изследване на кръв микробиологично изследване на материали от рани определяне на антимикробна чувствителност Лабораторията е включена в Национална система на …

Отделение за образна диагностика

СТРУКТУРА Отделението разполаг с : Мамограф, компютърен томограф / КТ / , 1 графичен  пост, 1 скопичен пост, 2 мобилни рентгенови апарата ДЕЙНОСТ Извършват се всички видове рентгеноскопични и рентгенографични изследвания на скелета, белодробна и храносмилателна системи; пълна гама специализирани и контрастни изследвания на отделителната система; томографии, КАТ-скенер, контрастни изследвания Отделението е лицензирано, с доказан …

Отделение за физиотерапия и рехабилитация

В отделението се извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени заболявания. Извършват се следните процедури: Магнит; Магнитно Поле; Диодинамофореза; Ионофореза; Ултразвук; Биотрон; УВЧ; Солукс; Кварц; Лечебна физкултура; Масаж; Инхалации; Електростимулация. Извършва се ранна рехабилитация на остри мозъчно-съдови, сърдечно¬съдови и травматологични заболявания. Телефони: 0331 / 20 462

Отделение по обща и клинична патология

Д-Р МИЛЕНА ГУЛИНАЦ – СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ ТЕЛ: 0331 20 403