Безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето са: 
Съгласно чл. 82, ал.1 от ЗЗО извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със: 
1) медицинска помощ при спешни състояния; 
2) профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба министъра на здравеопазването; 
3) стационарна психиатрична помощ; 
4) осигуряване на кръв и кръвни продукти; 
5) трансплантация на органи, тъкани и клетки; 
6) задължително лечение и/или задължителна изолация; 
7) експертизи за вид и степен на увеждания и трайна неработоспособност; 
8) заплащане на лечение за заболявания, съгласно Наредба 34/2005; 
9) медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването. 
Съгласно чл. 82, а.2 от ЗЗО всеки български гражданин ползва: 
1) ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им; 
2) пълен обем от противоепидемични дейности; 
3) достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми. 
Случаи, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет и начина на отпускането им:
Целеви средства, като социални помощи, както и средства за профилактика и рехабилитация на уврежданията се отпускат по реда на Закона за социалното подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания.
Случаи, когато лицата заплащат медицинска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване:
Съгласно чл. 51 от ЗЗО медицинската помощ извън обхвата на основния пакет на НЗОК и договореното в НРД се заплаща от пациента.
Неосигурени в НЗОК лица заплащат изцяло оказаната им медицинска помощ.
Лица, на които не са издадени съответните направления, заплащат изцяло оказаната им медицинска помощ.
Информация за здравноосигурителните дружества, с които имат сключен договор: ЛЗ няма сключени договори за 2018г.
Списък на заболяванията, при които задължително здравноосигурените лица са освободени от заплащане на сумите по чл. 37, ал. 1. 
Съгласно чл. 37, ал.3 от ЗЗО от заплащане потребителска такса се освобождават 
-лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД за медицинските дейности);
∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството
∙ пострадали при или по повод отбраната на страната
∙ ветерани от войните, военноинвалиди
∙ задържани под стража лица
∙ задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи
∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ или лишени от свобода
∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник
∙ медицински специалисти
∙ пациенти със злокачествени новообразувания
∙ бременни и родилки до 45 дни след раждането
∙ здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.