Новини

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи от 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе – машини

                                                    ОБЯВА

                               за търг с тайно наддаване

             „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград“ ЕООД на основание Заповед № 90 от 23.02.2023 г. на д-р Мария Даракчиева – управител на лечебното заведение ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на площи от 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе – машини, а именно:

Позиция 1.     1 брой кафе – машина, местоположение – пространството пред регистратура в сградата на „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 28, площ 1 кв. м.;

Позиция 2. 1 брой кафе – машина, местоположение – фоайето пред Отделение по нервни болести в сградата на „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 28, площ 1 кв. м.;

Позиция 3. 1 брой кафе – машина, местоположение – фоайето пред Родилно отделение в сградата на „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 28, площ 1 кв. м.;

Позиция 4. 1 брой кафе – машина, местоположение – фоайето пред Отделение по образна диагностика в сградата на „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 28, площ 1 кв. м.

  1. Първоначална (минимална) месечна наемна цена:

За позиция 1 – 180,00 (сто и осемдесет) лв.

За позиция 2 – 180,00 (сто и осемдесет) лв.

За позиция 3 – 180,00 (сто и осемдесет) лв.

За позиция 4 – 180,00 (сто и осемдесет) лв.

            Срок на договора за наем: 2 години, считано от датата на подписване на договора за наем.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от официалната интернет страница на „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД – www. mbal-asenovgrad.com – секция Информация – подсекция Търгове и конкурси.

Заявленията за участие се приемат всеки работен ден до 14.03.2023 г. от 08:00 часа до 13:30 часа и от 14:00 часа до 15:00 часа.

Оглед на площите – в работни дни (от 08:00 часа до 15:00 часа) след предварителна уговорка с лицето за контакти – Илко Димитров – тел. номер 0886351485.

Търгът ще се проведе на 15.03.2023 г. от 11.00 часа в малка заседателна зала в сградата на „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 28.

 

 

  1. Заповед № 90 от 23.02.2023 г. за откриване на търг за отдаване под наем на площи от 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе – машини;
  2. Тръжна документация;
  3. Заявление за участие в търга, съдържащо ценовото предложение на участника – Приложение № 1;
  4. Декларация за оглед – Приложение № 2;
  5.  Декларация за запознаване с тръжната документация и приемане клаузите на проекта на договор – Приложение № 3;
  6. Проект на договор за наем.