Новини

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 (един) кв.м.

Във връзка с необходимостта от задоволяване на потребности на персонала и пациентите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД
ОТКРИВАМ процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 (един) кв.м., подходяща за поставяне на 1 брой самопродаваща машина за вода и охладени напитки, местоположение – пространството между входната и междинна врата на централния вход в сградата на лечебното заведение, находяща се на адрес: гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 28.

  1. Заповед за откриване на търг за отдаване на площ за поставяне на машина за вода и охладени напитки
  2. Обява за търг за отдаване на площи за поставяне на кафе – автомати
  3. Проект на договор за наем
  4. Заявление за участие в търг – Приложение № 1
  5. Декларация за оглед – Приложение № 2
  6. Декларация за запознаване с тръжната документация и приемане клаузите на проекта на договор – Приложение № 3
  7. Тръжна документация