Category: Uncategorized

Конкурс за заемане на длъжността: „Лекар,специализант по образна диагностика“

Конкурс за заемане на длъжността: „Лекар,специализант по образна диагностика“ – тук

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи от 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе – машини

                                                    ОБЯВА                                за търг с тайно наддаване              „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград“ ЕООД на основание Заповед № 90 от 23.02.2023 г. на д-р Мария Даракчиева – …

Прочетете повече

Периодична доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Периодична доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД”   Приложение 1 – Номенклатура 2014 Приложение 2 – Договор – проект    

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД. „   Приложение №1 Приложение №2 – УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Приложение №3 – ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА Приложение №4 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47,ал.1 от Закона за обществените поръчки Приложение №5 – Договор – проект   …

Прочетете повече

Абонаментно обслужване по поддръжка, ремонт и профилактика на медицинска апаратура, инсталация и съоръжения находящи се в МБАЛ Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване по поддръжка, ремонт и профилактика на медицинска апаратура, инсталация и съоръжения находящи се в МБАЛ Асеновград ЕООД“   [important] 1. Покана [/important]    

Извършване на пране, сушене, гладене и ароматизиране на болнично операционно и постелъчно бельо, болнични чаршафи и работно облекло за нуждите на МБАЛ – Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: Извършване на пране, сушене, гладене и ароматизиране на болнично операционно и постелъчно бельо, болнични чаршафи и работно облекло за нуждите на МБАЛ – Асеновград ЕООД   1. Покана      

Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти  след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД.”                     ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ: Условия за участие Приложение № 2  Приложение № 3 Приложение № 4 Приложение № 5 Спецификация    

Доставка на Лапароскопски инструменти за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Изходящ номер: 170 от дата 11/02/2014 Публичната покана е утвърдена със заповед № 56 /11.02.2014г. на Управителя на МБАЛ-Асеновград ЕООД. Кратко описание „Лапароскопски инструменти за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД”; Срок за получаване на офертите Дата: 20/02/2014 Час: 15:00 Срок на валидност на публичната покана (включително) Дата: 20/02/2014   [important]Покана[/important]    

Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти  след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД“                     ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ: Образец 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Спецификация    

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ – Асеновград ЕООД                                                 ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ: Условия за участие; Образец на оферта; Методика …

Прочетете повече