Връщане към Диагностично-консултативен блок

Отделение по обща и клинична патология

Д-Р МИЛЕНА ГУЛИНАЦ – СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

ТЕЛ: 0331 20 403