Връщане към Структура

Административно-стопански блок

I. Администрация

  • Организатор стопански дейности  –  тел. 0331 20 451
  • Информационно звено    –    тел. 0331 20 413
  • Счетоводство     –   тел. 0331 20 455
  • Каса    –   тел. 0331 20 420
  • Деловодство    –   тел. 0331 20 456
  • Личен състав    –   тел. 0331 20 454
  • ТРЗ     –   тел. 0331 20 427
  • Телефонна централа      –     тел. 0331 20 411

II. Централна стерилизационна
III. Автотранспорт
IV. Техническа работилница
V. Парно
VI. Кухня
VII. Материално – техническо обслужване /складова база/