Периодична доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Периодична доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД”

 

Приложение 1 – Номенклатура 2014

Приложение 2 – Договор – проект

 

 

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД. „

 

Приложение №1

Приложение №2 – УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Приложение №3 – ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА

Приложение №4 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47,ал.1 от Закона за обществените поръчки

Приложение №5 – Договор – проект

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

Дата: 19/06/2014

Час:   15:00

 

 

Абонаментно обслужване по поддръжка, ремонт и профилактика на медицинска апаратура, инсталация и съоръжения находящи се в МБАЛ Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване по поддръжка, ремонт и профилактика на медицинска апаратура, инсталация и съоръжения находящи се в МБАЛ Асеновград ЕООД“

 

[important]

1. Покана

[/important]

 

 

Извършване на пране, сушене, гладене и ароматизиране на болнично операционно и постелъчно бельо, болнични чаршафи и работно облекло за нуждите на МБАЛ – Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

Извършване на пране, сушене, гладене и ароматизиране на болнично операционно и постелъчно бельо, болнични чаршафи и работно облекло за нуждите на МБАЛ – Асеновград ЕООД

 

1. Покана

 

 

 

Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

“Доставка на хранителни продукти  след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД.”

                   
ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ:

 1. Условия за участие
 2. Приложение № 2 
 3. Приложение № 3
 4. Приложение № 4
 5. Приложение № 5
 6. Спецификация

 

 

Доставка на Лапароскопски инструменти за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изходящ номер: 170 от дата 11/02/2014

Публичната покана е утвърдена със заповед № 56 /11.02.2014г. на Управителя на МБАЛ-Асеновград ЕООД.

Кратко описание
„Лапароскопски инструменти за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД”;

Срок за получаване на офертите
Дата: 20/02/2014 Час: 15:00

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/02/2014

 

[important]Покана[/important]

 

 

Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на  обществена поръчка с предмет:
Доставка на хранителни продукти  след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД“
                   
ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ:

 1. Образец 1
 2. Приложение 2
 3. Приложение 3
 4. Приложение 4
 5. Приложение 5
 6. Спецификация

 

 

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на  обществена поръчка с предмет:
“Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ – Асеновград ЕООД
                   
                            ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ:

 1. Условия за участие;
 2. Образец на оферта;
 3. Методика за определяне на комплексната оценка;
 4. Спецификации – Приложение № 1, 2 и 3;
 5. Декларации – Образец № 1 – 5;
 6. Проект на договор;


конкурс за следните длъжности

         І. На основание чл. 91 от КТ и във връзка с чл. 68 от ЗЛЗ обявявам КОНКУРС за следните длъжности за срок от 3 години:

Началник  ХО, І ВО, ОАИЛ, ОХД и старши мед.сестри за ДО, ХО, АГО, НО, УТГ, ОСМ, ОХД, Клин.лаборатилия, Образна диагностика

ІІ. Начин на провеждане:

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект  За началник отделения : тема: „Управление и развитие  на отделението за период от три години”.

От кандидатите ще се изисква и познаване на нормативната уредба за  съответния медицински стандарт, ЗЛЗ, НРД, ПВР, КТ

За ст.мед.сестри  „Мястото и ролята на ст. мед. сестра / акушерка /ст. мед. лаборант/ ст. рентг. лаборант/  в организацията на здравните грижи в болничното отделение / лаборатория/ с оглед повишаване качеството и ефективността на здравните грижи.

От кандидатите ще се изисква познаване на стандарта за профилактика и контрол на ВБИ, както и нормативните изисквания относно професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Конкурса ще се проведе на два етапа : І етап : Оценяване на представения здравен проект ІІ етап : Събеседване

Класирането на кандидатите става след самостоятелно оценяване в двата етапа на конкурса и формиране на крайна оценка, която  е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията за всеки етап. Оценяването ще се извърши по  шестобалната система, като получилите оценка под 4,50 не участват в класирането.

ІІІ. Изисквания към кандидатите:

За началник отделения : Висше медицинско образование, Документ за придобита специалност по профила на отделението а за  Началник ОХД – „нефрология”, Трудов стаж 5 години след придобиване на специалност.

За старши мед.сестри :  ОКС „бакалавър” или „магистър” по „Управление на здравните грижи”,  Трудов стаж като медицинска сестра / акушерка / мед. лаборант/ рентг. лаборант/ –  не по – малко от 2 год..

      ІV. Необходими документи: – Заявление за участие;.Автобиография; Диплом за висше образование  – Висше медицинско / за Нач. Отделения / и ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, Документи за придобита специалност; Документ за стаж по специалността; Документ за членство в БЛС / БАПЗГ;  Здравен проект в писмена форма.

V. Краен срок за подаване на документи: 30 дни от датата на публикуване на обявлението.

  VІ. На допуснатите до конкурса кандидати ще се предостави възможност да получат актуална информация от МБАЛ-Асеновград за подготовка на здравния проект, който следва да бъде представен в 10 дневен срок от получаване на съобщението за допускане до конкурса. Датата, на която ще се проведе събеседването ще бъде съобщена допълнително на кандидатите.

 

Длъжностните характеристики за съответните длъжности са на разположение на кандидатите при подаване на документите. Документите се подават в сградата на „МБАЛ-Асеновград „ ЕООД на адрес: гр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски № 28, в запечатан плик в  Деловодството в едномесечен срок от публикуване на обявата. Телефон за справки: 0331 / 20 456

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА